header6

สืบค้นข้อมูล

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 e003-12.7.00.0 : รูปเล่มเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) admin 5220
2 e003-12.7.00.0 : แบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ admin 4237
3 e003-12.7.00.1 : ปกเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง admin 3342
4 e003-12.7.00.2 : สารบัญเอกสารประกวดราคา admin 2960
5 e003-12.7.00.3 : เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ admin 4104
6 e003-12.7.01.0 : ข้อ 1.1 แบบรูป และรายการละเอียด admin 3460
7 e003-12.7.03.0 : ข้อ 1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา admin 11670
8 e003-12.7.02.0 : ข้อ 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ admin 3171
9 e003-12.7.05.0 : ข้อ 1.5 แบบสัญญาจ้าง (แก้ไขแบบฟอร์ม 27 ก.พ. 55) admin 4609
10 e003-12.7.04.0 : ข้อ 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ admin 3358
11 e003-12.7.06.0 : ข้อ 1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน admin 3094
12 e003-12.7.07.0 : ข้อ 1.7 สูตรการปรับราคา admin 3984
13 e003-12.7.08.0 : ข้อ 1.8 บทนิยาม admin 2643
14 e003-12.7.09.0 : ข้อ 1.9 แบบบัญชีเอกสาร admin 2940
15 e003-12.7.10.0 : ข้อ 1.10 ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ (ปรับปรุงใหม่ 20.02.55) admin 3012
16 e003-12.7.11.0 : ข้อ 1.11 ระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง admin 3701
17 e003-12.7.12.0 : ข้อ 1.12 แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม admin 2802
18 e003-12.7.14.0 : ข้อ 1.14 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง admin 3617
19 e003-12.7.13.0 : ข้อ 1.13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน admin 2638
20 e003-12.7.15.0 : ข้อ 1.15 เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง admin 4062
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2