header6

สืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างสัญญา
ตัวอย่างสัญญา
เอกสารเผยแพร่-ดาวน์โหลด - ตัวอย่างสัญญา
.001-แบบสัญญาซื้อขาย
002-แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง  (แก้ไข 16 กรกฎาคม 2557)
003-สัญญาจ้างทำความสะอาด 
004-สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
005-สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
006-สัญญาจ้าง (จ้างทำของ) 
007-สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
008-สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
009-สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
011-สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
012-สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
013-สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 
015-สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
016-สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
017-สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
018-สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 
019-สัญญาเช่าเครื่องจักรกล (แก้ไข 6 กุมภาพันธ์ 2558)
020-สัญญาเช่าอาคารที่ทำการ 
021-สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
024-สัญญาจ้างดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า 
025-สัญญาให้ใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสุ่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
026-ข้อตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง 
027-สัญญาเช่ารถยนต์