header6

สืบค้นข้อมูล

หนังสือเวียนกองพัสดุ - ระบบ GFMIS / ระบบ e-GP /การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

 

หนังสือเวียนกองพัสดุ

(อ่านทั้งหมด)

บันทึกที่ :  ...

ลงวันที่ :  .....

ชื่อเรื่อง : ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติยกยอด ณ วันที่ 3 ตุลาคม  2555

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์  กองพัสดุ

ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 

                            แบบฟอร์ม

หนังสืออ้างอิง :  -