header6

สืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างเอกสารสอบราคา-ประกวดราคา - เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกกองพัสดุ  ด่วนที่สุด  ที่ กกพ.3167/2555  ลงวันที่  5  กันยายน  2555

2. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพอ) ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อ ถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา

3. บันทึกกองพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กพพ.1167/2555 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555  เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

 

4. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555  เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

 

5. บันทึกกองพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กกพ.2943/2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา

 

 

6. บันทึกกองพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กกพ.3153/2555 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตัวอย่างเอกสารสอบราคา ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------