header6

สืบค้นข้อมูล

การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา (ว 289)

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ)

(อ่านทั้งหมด)

หนังสือเลขที่ :  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 289

ลงวันที่ :   30  กรกฎาคม 2555

ชื่อเรื่อง :  การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา  (ว 289)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง  โทร. 0 2298 6304

ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด

 

หนังสืออ้างอิง :