header6

สืบค้นข้อมูล

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน 6 ฉบับ
หนังสือเวียนกองพัสดุ - เรื่องทั่วไป / รายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

หนังสือเวียนกองพัสดุ

(อ่านทั้งหมด)

บันทึกที่ : ผอ.กพ.7899/2555

ลงวันที่ :  1 สิงหาคม 2555 

ชื่อเรื่อง :  ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน 6 ฉบับ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัสดุ

ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด

หนังสืออ้างอิง : -