header6

สืบค้นข้อมูล

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคล งานด้านธุรการ งานบัญชีการเงินและพัสดุ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสาร การจัดสวัสดิการและการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกอง  ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของกอง  การจัดทำแผนและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม/กอง การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น "งานก่อสร้างชลประทาน" การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัสดุเสนอผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้่งงานอื่นๆ ที่มิใช่หน้าที่ของกลุ่มหรือฝ่ายใดโดยเฉพาะ

 

กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล วิเคราะห์ วางแผน และจัดวางระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ของกรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา การนิเทศและติดตามผลในการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบริหารสินทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารต้นทุนผลผลิต  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม/กอง รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูลและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารสินทรัพย์ของกรม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิชาการพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขตามหลักวิชาการ การทำหนังสือหารือ ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการพัสดุแก่หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัย สรุปข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานเพื่อเสนอผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   พิจารณาคำร้องเรียนหรือคำอุทธรณ์ของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน จัดทำคำสั่ง คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักการของระเบียบการพัสดุภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขคำสั่งด้านการพัสดุของกรมให้เป็นปัจจุบัน เป็นศูนย์รวมข้อมูลและสารสนเทศด้านการพัสดุ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้างอ้างอิง วางแผนหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการนิเทศงานด้านพัสดุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มจัดหาพัสดุ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดูแล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่า ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี เสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการก่อหนี้ผูกพันตามความเห็นของสำนักงบประมาณ การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูลและเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มสัญญาพัสดุ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ จัดทำ และบริหารสัญญาหรือข้อผูกพัน ศึกษา วิเคราะห์ การซื้อ การจ้าง การจ้าที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่าที่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินกู้และเงินช่วยเหลือ พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไข การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา การตรวจสอบการขอรับเงินค่างานตามสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน การคืนเงินประกันสัญญา การโอนสิทธิเรียกร้องการขอรับเงิน ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง  การบันทึกข้อมูลการบริหารสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซ์้อจัดจ้างในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูลและเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มควบคุมพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายพัสดุให้หน่วยงานต่างๆ  การควบคุมด้านบัญชีพัสดุ  การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ  การรายงานผล การตรวจสอบพสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่กรมกำหนดไว้  และการบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุหรืองานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูล และเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานการดำเนินการด้านคลังพัสดุและบัญชีพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย