header6

สืบค้นข้อมูล

หนังสือเวียนกองพัสดุ - มติ ครม. / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ

 

หนังสือเวียนกองพัสดุ

(อ่านทั้งหมด)

 

บันทึกที่ :  กกพ.1880/2555

ลงวันที่ :  7 มิถุนายน 2555

ชื่อเรื่อง :  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กลุ่มวิชาการพัสดุ  กองพัสดุ

 

ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด

 

หนังสืออ้างอิง : หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 197 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555