header6

สืบค้นข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 15 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสาร และนำเข้าร่วมประชุมด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร   
ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
ไฟล์ 3 

 

2015-10-21 15-05-35

 

2015-12-04 8-06-21

cletter

 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ปรับปรุงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559new

ชื่อเอกสาร pdf (รูปเล่ม) zip (แยกไฟล์)
1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2. เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3. เอกสารประกวดราคาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 
ตัวอย่างเอกสารสอบราคา  ปรับปรุงข้อความ หลักประกันตาม ว 509  (มีแก้ไขแบบหนังสือค้ำประกัน)  20 มกราคม 2559
 

2015-10-15 9-37-32

2015-10-15 9-51-08

2015-10-15 10-22-40