header6

สืบค้นข้อมูล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่
ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 
ณ  กรมชลประทาน  สามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ

ใบสมัครขอเข้ารับการฝึกอบรม 

 

ตรวจสอบ

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อยกยอดเข้าระบบบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน คลิกที่นี่

** รายงานผลการตรวจสอบ และข้อมูลยกยอด ** 
รายชื่อหน่วยงานทีส่งข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อยกยอดเข้าระบบ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559  
 รายชื่อหน่วยงานทีส่งข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อยกยอดเข้าระบบ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559  new2 e0

 

2015-10-21 15-05-35

 

2015-12-04 8-06-21

cletter

 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ปรับปรุงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559new

ชื่อเอกสาร pdf (รูปเล่ม) zip (แยกไฟล์)
1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2. เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3. เอกสารประกวดราคาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 
ตัวอย่างเอกสารสอบราคา  ปรับปรุงข้อความ หลักประกันตาม ว 509  (มีแก้ไขแบบหนังสือค้ำประกัน)  20 มกราคม 2559
 

alt

 

2015-10-15 9-37-32

2015-10-15 9-51-08

2015-10-15 10-22-40

 

1

newตัวอย่างแบบสัญญาจ้าง

newตัวอย่างแบบสัญญาซื้อขาย

 กกพ 735/ตัวอย่างเอกสารการซื้อ/การจ้างในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding