สืบค้นข้อมูล

ออนไลน์

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2124
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3091
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้17368
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17792
mod_vvisit_counterเดือนนี้11132
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว86540
mod_vvisit_counterรวม3212853

เรามี: 56 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก ออนไลน์
Your IP: 50.19.135.61
 , 
Today: ก.ย. 04, 2015
ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 54
ลิขสิทธิ์ © 2015 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย

การแบ่งงานภายในกองพัสดุ

 

 

580603 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 - 12.00 น. กองพัสดุจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเจ้าหน้าที่กองพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางเข้าร่วมรับฟังการประชุมกว่า 160 คน ณ ห้องประชุม 500 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน

 

25580508-1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ เป็นประธานประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ 3 ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลางเข้าร่วมประชุมและหารือ ณ ห้องนันทนาการ กองพัสดุุ

 

1

newตัวอย่างแบบสัญญาจ้าง

newตัวอย่างแบบสัญญาซื้อขาย

 

กกพ 735/ตัวอย่างเอกสารการซื้อ/การจ้างในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding

...+++ข่าวเด่นประเด็นร้อน+++...
alt

 

วงเงินที่ต้องประกาศ : การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (100,000) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
วิธีประกาศ : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://procurement.rid.go.th)
วันที่บังคับใช้ : แต่แต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

วิธีรายงาน/บันทึกข้อมูลคู่สัญญาในระบบเว็บไซต์ ป.ป.ช.

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557  


มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕) 

 

 

alt

  รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติยกยอดเดือนมีนาคม 2558
 หน่วยงานสามารถยกเลิก PO (บส.04) ที่บันทึกในปีปัจจุบันได้เองแล้ว แม้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน ตามหนังสือเวียนที่ กกพ.2203/2556  


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 8-10  มิถุนายน 2558

ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3  (e-market และ e-bidding)  โดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี new

 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หนังสือเวียนกองพัสดุ

11-9-2555 9-10-35

 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  new

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 286 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศใช้

หนังสือที่ กค (กวพ) 0408.4/20281 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรื่อง ข้อหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549)

 
ประเด็นหลักการแก้ไขเอกสาร : 
ตัวอย่างประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา (ปรับปรุงล่าสุด)new 

1. ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ตัวอย่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง)

3. ตัวอย่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ new แก้ไขเงื่อนไขประกวดราคาข้อ 8 การจ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้าง (16 ก.ค.57)

ตัวอย่างร่าง TOR 

ตัวอย่างร่าง TOR งานซื้อ

ตัวอย่างร่าง TOR งานจ้างที่มิใช่งานก่อร้าง

ตัวอย่างร่าง TOR งานก่อสร้าง

 

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงใหม่  ตามประกาศ ปปช.ฉบับที่ 4)

 บันทึกกองพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กกพ.1107/2556 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในตัวอย่างเอกสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ป.ป.ช.ฯ

 

 

ผู้อำนวยการกอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศกองพัสดุระดับใด